Tài liệu hướng dẫn

Cài đặt và sử dụng Mail Outlook 2007

1)   Bước 1: Mở Microsoft Outlook 2007

Trên màn hình desktop, click menu Start → Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Outlook 2007.

 

2)   Bước 2

Trên giao diện chính của Microsoft Oulook 2007, chọn menu Tools → Account Settings. để vào giao diện thêm Account.

 

 

3)   Bước 3

Sau khi vào Account Settings, Click New để thêm một Account vào Microsoft Office.

 

4)   Bước 4

Check vào Microsoft Exchange, POP3, IMAP or HTTP → Click Next

 

5)   Bước 5

Check vào Manually configure server settings or additional server types → Next

 

6)   Bước 6: Nhập thông tin cho tài khoản.

 

Your Name                                 : Tên tài khoản.

E-mail Address                         : Địa chỉ E-mail.

Account Type                            : POP3.

Incoming mail server              : mail.tendomain.

Outgoing mail server(SMTP)  : mail.tendomain.

User Name                                 : Địa chỉ E-mail.

Password                                  : password của E-mail.

Sau khi nhập xong, Click More Settings…

 

7)   Bước 7

Chọn Tab Outgoing Server → Check My outgoing server (SMTP) require authentication → Click OK

 

8)   Bước 8

Quay lại giao diện bước 6, Click Test Account Settings … Sau khi test xong, nếu không có lỗi, Click Close để đóng lại. Sau đó Click Next.

 

9)   Bước 9: Hoàn tất

Click Finish để hoàn tất.

 

Copyright © 2008 - 2019 ketnoiviet.net. All rights reserved.
Công ty Cổ phần Công nghệ Trực tuyến Kết Nối Việt - Địa chỉ: 5 ĐHT 38, Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

info@ketnoiviet.net / www.ketnoiviet.net